Publikacje

2.1. Ochrona informacji w instytucjach państwowych oraz przedsiębiorstwach posiadających strategiczne znaczenie dla gospodarki

Po teoretycznym wstępie ukazującym ogólne instrumenty jakie można wprowadzić do ochrony własnych informacji, w tym podrozdziale mam zamiar przedstawić, jak szczegółowo realizuje się ochronę przed zagrożeniami, które w każdej chwili oddziaływają na elementy składowe obszaru gospodarki, na szczeblu państwowym.

Każde państwo jest żywotnie zainteresowane ochroną swoich strategicznych informacji, w tym również dotyczących istotnych danych z obszaru gospodarki. W ramach realizowanego na szczeblu narodowym systemu bezpieczeństwa, tworzone są stosowne instrumenty, które kompleksowo przeciwdziałają działaniom wymierzonym w interesy ekonomiczne państwa.

W ramach szerokiego wachlarza instrumentów państwa wyróżniamy:

 • wyspecjalizowane służby kontrwywiadowcze, umocowane ustawowo w strukturze państwa – są narzędziem wykonawczym państwa w zakresie polityki bezpieczeństwa;

 • stosowne uregulowania prawne:

  • w zakresie ochrony wytwarzania, przetwarzania i przechowywania dokumentacji niejawnej,

  • w zakresie postępowania z informacjami niejawnymi stanowiącymi tajemnicę służbową lub państwową,

  • w zakresie ochrony danych osobowych;

  • o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

  • przeciwko szpiegostwu gospodarczemu

 • zabezpieczenia organizacyjne;

 • tworzenie procedur dostępu do informacji niejawnych – certyfikaty bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego;

 • realizacja zabezpieczeń systemowych w zakresie przesyłu informacji, tworzenia odpornych na ataki zewnętrzne elektronicznych sieci wewnętrznych oraz systemów składowania danych;

Zabezpieczenie informacji strategicznych prowadzone jest poprzez ochronę źródeł informacji, zarówno osobowych jak i nieosobowych (urzędnicy państwowi oraz osoby z kierownictwa instytucji - posiadający bezpośredni dostęp do informacji - które realizują planowanie strategiczne w obszarze gospodarki, instytucje gromadzące istotne informacje ekonomiczne, rządowe bazy danych, itp.). W odniesieniu do źródeł osobowych stosowana jest tzw. osłona kontrwywiadowcza, natomiast w odniesieniu do nieosobowych (instytucjonalnych) stosuje się tzw. ochronę obiektową.

W związku z faktem, iż w instytucjach państwowych oraz przedsiębiorstwach o znaczeniu strategicznym, szczególnym dla gospodarki państwa, znajdują się istotne informacje mogące stanowić o bezpieczeństwie, w tym ekonomicznym, danego kraju, są one z jednej strony narażone na szczególnie aktywne oddziaływanie służb wywiadowczych, z drugiej zaś podlegają szczególnej ochronie przez organy państwa, z wykorzystaniem szeregu metod i środków. Dlatego też nakłada się na nie szczególne obowiązki z zakresu ochrony informacji oraz wspomaga się realizowane przez nie działania w tym obszarze poprzez wyspecjalizowane instytucje rządowe – służby kontrwywiadu.


telefon
kontaktowy

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami drogą telefoniczną.
napisz
do nas wiadomość

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą poczty elektronicznej.
ZOBACZ JAK DOJACHAĆ DO NASZEGO BIURA SPRAWDŹ TUTAJ
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
http://