Publikacje

Data dodania
2017-12-07

Rada Doradcza ds. Bezpieczeństwa poza Granicami (Overseas Security Advisory Council – OSAC)
Autor: PWG Skarbiec

Powodzenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, szczególnie za granicą, zależy w dużym stopniu od właściwego rozpoznania środowiska biznesowego w danym kraju lub regionie świata. Amerykańskie przedsiębiorstwa sektora prywatnego świetnie zdają sobie z tego sprawę i w ramach rozpoznania często przeprowadzają wywiad gospodarczy.

Badania firmy konsultingowej Futures Group wykazały, że 60% amerykańskich korporacji poddanych badaniu posiadało dobrze zorganizowane systemy wywiadu gospodarczego, a wszyscy respondenci wykazali, iż zbierają informacje wywiadowcze w różnych obszarach rozwijanej działalności. Natomiast badania Global Intelligence Alliance z 2007 r. pokazują, że niemal 100% wielkich amerykańskich przedsiębiorstw wykorzystuje wywiad gospodarczy do wspierania procesu podejmowania decyzji (nie oznacza to jednak, że wszystkie mają etatowe struktury). Wynika z tego, że niemal każda amerykańska firma swoje działania biznesowe poprzedza samodzielnym, gruntownym rozpoznaniem środowiska i warunków, w jakich przyjdzie jej działać.

W swoich działaniach rozpoznawczych amerykańskie firmy nie są pozostawione samymi sobie. W prezentowanym artykule chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, że działalność prywatnych firm amerykańskich otrzymuje wsparcie ze strony administracji rządowej USA. Dzięki swego rodzaju partnerstwu prywatno-publicznemu amerykański prywatny biznes za granicą otrzymuje znaczące wsparcie informacyjne ze strony Departamentu Stanu, amerykańskich ambasad i konsulatów. Przekazywane informacje dotyczą m.in. zagrożeń i bezpieczeństwa prowadzenia biznesu w prawie każdym miejscu na świecie. Wspomniane partnerstwo prywatno-publiczne realizowane jest poprzez Amerykańską Radę Doradczą ds. Bezpieczeństwa poza Granicami (OSAC).

Amerykańska Rada Doradcza ds. Bezpieczeństwa poza Granicami (OSAC) służy interesom prywatnego sektora gospodarki Stanów Zjednoczonych prowadzącemu interesy poza granicami kraju. Z jej usług korzystać mogą: organizacje gospodarcze, organizacje pozarządowe, uczelnie, związki wyznaniowe, a także wszelkie inne instytucje amerykańskiego sektora prywatnego działające za granicą.

OSAC została utworzona w 1985 r. na podstawie ustawy federalnej, tzw. Federal Advisory Committee Act, w celu promowania współdziałania amerykańskiego prywatnego biznesu i Departamentu Stanu w zabezpieczeniu amerykańskich interesów gospodarczych na świecie. Z czasem OSAC rozwinęła się. Dziś można ją uznać za niezwykle udane przedsięwzięcie typu joint venture, w skład którego weszły amerykańskie firmy i organizacje gospodarcze, i skuteczne narzędzie umożliwiające im radzenie sobie w obcym dla nich środowisku.

OSAC posiada swoją „Radę (nadzorczą)”, która składa się z ponad 30 organizacji sektora prywatnego i 5 instytucji publicznych reprezentujących określone branże lub gałęzie gospodarki. Organizacje członkowskie desygnują swoich przedstawicieli do „Rady” OSAC i dostarczają wskazań i instrukcji, na podstawie których tworzone są najbardziej korzystne programy funkcjonowania amerykańskiego prywatnego biznesu za granicą. OSAC przygotowuje również specjalne rekomendacje dla Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, które wprowadzane są w życie przez Biuro Bezpieczeństwa Dyplomatycznego (DS) tego Departamentu. Rekomendacje te przygotowywane są głównie przez Centrum Wsparcia Badań i Informacji (Research and Information Support Center – RISC), stronę internetową OSAC i tzw. Program Rady Krajowej (Country Council Program).

Ważnym celem działalności OSAC było stworzenie efektywnej i bezpiecznej sieci łączności, z której korzystają jej członkowie. Członkostwo w OSAC nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie amerykańskich firm.

OSAC dostarcza przedsiębiorstwom informacji niezbędnych do bezpiecznego prowadzenia interesów za granicą, w tym związanych z identyfikacją i śledzeniem zagrożeń danych – takich jak:

 • charakterystyka osób zatrudnionych w sektorze prywatnym,

 • udogodnienia i utrudnienia gospodarcze,

 • bezpieczeństwo inwestycji,

 • interesy różnych podmiotów gospodarczych,

 • ochrona własności intelektualnej,

 • informacje na temat rozwoju nowych rynków z dokładną oceną bezpieczeństwa działania na tych rynkach teraz i w przewidywalnej przyszłości.

Te informacje OSAC dostarcza amerykańskim firmom i instytucjom w systemie całodobowym, siedem dni w tygodniu. Mają one postać analiz eksperckich, które są najczęściej odpowiedzią na konkretne pytania firm i dotyczą m.in. wyzwań związanych z bezpieczeństwem prowadzenia biznesu w konkretnym kraju.

Struktura OSAC

Radzie Doradczej ds. Bezpieczeństwa poza Granicami (OSAC) przewodniczą: Dyrektor Służby Bezpieczeństwa Dyplomatycznego w Departamencie Stanu oraz, jako współprzewodniczący, wybrany reprezentant sektora prywatnego.

Wybierani na okres od 2 do 6 lat, reprezentanci organizacji członkowskich OSAC spotykają się raz na kwartał w celu podjęcia ważnych dla Rady decyzji. Uczestniczą również w pracach podkomitetów OSAC, które zajmują się takimi kwestiami jak ochrona informacji gospodarczej czy ograniczenie wpływów transnarodowych organizacji przestępczych. Pod auspicjami kierownictwa OSAC inicjowane są coroczne dyskusje i oceny pięcioletnich planów organizacji. Pozwala to na bieżąco je aktualizować i dostosowywać do potrzeb organizacji członkowskich OSAC.

W strukturach OSAC funkcjonują cztery zasadnicze ośrodki, za pomocą których przekazywane są informacje niezbędne amerykańskiemu sektorowi prywatnemu do działania za granicą:

 • „Rada” OSAC kieruje organizacją i określa jej strategiczne kierunki działania, cele i zadania. Jej struktura gwarantuje, że cele i zadania OSAC określane są przez przedstawicieli sektora prywatnego jedynie z niewielkim wsparciem sektora publicznego.

 • Centrum Wsparcia Badań i Informacji (RISC) jest przeznaczone wyłącznie dla amerykańskiego sektora prywatnego. Centrum szacuje zagrożenia dla amerykańskich biznesmenów, ich nieruchomości i własności intelektualnej za granicą. Posiadając dostęp do wielu informacji tajnych i jawnych raportów amerykańskich misji dyplomatycznych z całego świata, a także opracowane informacje ze źródeł otwartych, zespół RISC jest w stanie na bieżąco śledzić społeczne, polityczne i ekonomiczne kwestie mające wpływ na prowadzenie działalności amerykańskiego sektora prywatnego za granicą. Centrum RISC składa się z trzech odrębnych działów: Informacji i Rad Krajowych, Bezpieczeństwa Globalnego oraz Analiz Regionalnych.

 • Rady Krajowe stanowią replikę partnerstwa prywatno-publicznego OSAC na terenie 135 lokalizacji zagranicznych, jednocząc amerykańskie ambasady lub konsulaty z amerykańską społecznością biznesową w danym regionie w celu dzielenia się informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Strona internetowa OSAC to mechanizm, za pomocą którego OSAC rozpowszechnia jawne informacje o incydentach związanych z bezpieczeństwem prowadzenia biznesu i zagrożeniami dla amerykańskiego sektora prywatnego za granicą.

Korzyści dla firm i organizacji członkowskich OSAC

Sieć informacyjna OSAC zapewnia dostęp do wiarygodnych informacji i analiz dotyczących bezpieczeństwa prowadzenia biznesu na terenie całego globu. Sieć OSAC umożliwia w szczególności:

 • bezpośredni dostęp do RISC i rozbudowanej waszyngtońskiej strony WEB; informacje w obu tych bazach danych są na bieżąco aktualizowane,

 • natychmiastowy dostęp do wiarygodnych informacji o zagrożeniach dla amerykańskiego sektora prywatnego w konkretnym kraju lub rejonie świata dzięki dostępowi do baz danych Rad Krajowych,

 • możliwość korzystania z globalnej sieci łączności dla ok. 3,7 tys. organizacji członkowskich i ponad 135 Rad Krajowych wspieranych przez federalnych agentów prawnych urzędujących w amerykańskich ambasadach i konsulatach na całym świecie.

Strona internetowa OSAC.gov jest jedną z najpopularniejszych stron Departamentu Stanu USA. Zawartość tej strony jest w dużej części powszechnie dostępna. Składają się na nią:

 • raporty dot. dziennych nowości i streszczenia e-maili z ambasad i konsulatów,

 • raporty o wydarzeniach publicznych (gospodarczych i politycznych),

 • porady Departamentu Stanu dla podróżujących za granicę.

Oprócz dostępu do powszechnie publikowanych danych członkowie OSAC mają również dostęp do kont chronionych specjalnymi hasłami. Informacje znajdujące się na tych kontach obejmują m.in.:

 • raporty nt. większości incydentów dotyczących kwestii bezpieczeństwa na świecie i dotyczącą tych wydarzeń analizę porównawczą opartą na bieżących potrzebach członków,

 • opracowania związane z bezpieczeństwem podczas ważnych światowych wydarzeń, takich jak Igrzyska Olimpijskie, Puchar Świata w piłce nożnej, szczyt państw G-8 (G-7), Światowe Forum Ekonomiczne; w opracowaniach tych członkowie mogą znaleźć szczegółowe informacje nt. nadchodzących wydarzeń i aktualnych zagrożeń dla realizowanych przez konkretnego członka OSAC przedsięwzięć gospodarczych,

 • potrzebne konkretnym członkom OSAC raporty na ściśle określony temat lub dotyczące określonego regionu,

 • bibliotekę źródłową zawierającą informacje potrzebne członkom do planowania działalności gospodarczej, w tym planowania awaryjnego, a także wzorcowe modele prezentacji, które członkowie OSAC mogą wykorzystać do szkolenia swojego personelu,

 • komunikaty alarmowe przesyłane przez Biuro Spraw Konsularnych Departamentu Stanu USA z amerykańskich ambasad i konsulatów za granicą.

Członkami OSAC są firmy lub organizacje gospodarcze, a nie osoby indywidualne. Członkami Rady zostać mogą również amerykańskie organizacje „not-for-profit” i przedsiębiorstwa zarejestrowane w USA (przedsiębiorstwa macierzyste, a nie filie lub oddziały). Obecnie członkami OSAC są: małe i średnie firmy, wielkie korporacje wchodzące w skład Fortune 500, ośrodki akademickie, związki wyznaniowe i inne amerykańskie organizacje działające za granicą. Każda z tych organizacji wyznacza jednego przedstawiciela – „punkt kontaktowy” do kont (baz danych) OSAC. Zwykle takim „punktem kontaktowym” jest osoba reprezentująca szefa firmy (organizacji) w kwestiach bezpieczeństwa. Osoba ta jest upoważniona do tego, by dać dostęp do kont OSAC innym przedstawicielom danej firmy (organizacji).

OSAC jest najlepszym dowodem na to, że w Stanach Zjednoczonych silne jest przekonanie, iż powodzenie amerykańskich inwestycji i pomyślna ekspansja tego kraju za granicą zależy od posiadania aktualnej wiedzy o warunkach działania w środowisku gospodarczym danego kraju lub regionu. Potwierdza również, że prywatne przedsiębiorstwa w swoim działaniu poza granicami USA mogą liczyć na informacyjne wsparcie administracji rządowej.

Autor:

płk rez. dr inż. Krzysztof Surdyk, radca prawny Robert NogackiWróć
telefon
kontaktowy

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami drogą telefoniczną.
napisz
do nas wiadomość

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą poczty elektronicznej.
ZOBACZ JAK DOJACHAĆ DO NASZEGO BIURA SPRAWDŹ TUTAJ
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
http://